N, 29.10.2020

Räpina vallajuhtidel ja inimestel ei ole Omniva otsuse peale sõnu

Omniva logo

FOTO: Zane Bitere/LETA/Scanpix

"Kuuuurija" toimetusse jõudis täna info selle kohta, kuidas Räpina linnas kaotatakse ära postipunkt ja ainus sidejaoskond, mis kohalikule rahvale alles jääb, asub Rahumäe külas, ligi neli kilomeetrit Räpinast eemal. 

Katrin Lust helistas Räpina vallavolikogu esimehele, Teet Helmile, ja küsis kas tõesti jääb Räpina linn postipunktist ilma. 

"Meil just lõppes volikogu istung ning tegime selle asjaga seoses kirjaliku pöördumise nii Omniva juhi kui meie IT ministri poole. Meile on koguaeg riigi poolt lubatud, et teenused jäävad samaks ja just sellepärast on see lugu riigi poolt ikka väga piinlik!" teatas Räpina volikogu esimees Helm "Kuuuurija" saatejuhile. 

"Omniva soov on see, et iga asja pealt tuleb kokku hoida. Räpinas asus enne postipunkt majas, mida kogu kohalik rahvas teadis ja kus nad olid harjunud käima. Et iga väiksemat kulu kokku hoida viis Omniva postkontori aga eraettevõtja juurde, kellel oli seda teenust aga muu kõrvalt keeruline pakkuda," selgitas Helm, "Riik ei pea lihtsalt oma lubadusest kinni ja see on nii kurb, et seda on lausa raske kommenteerida!"

Rahumäe küla asub Räpinast volikogu esimehe sõnul neli kilomeetrit eemal ja ta ei kujuta ette olukorda, kus kogu linnarahvas peaks oma postiasju sealt kaudu ajama. 

"See ei ole siin esimene tsirkus, sest seda absurdsust on meil ette tulnud ka pangakontoritega. Riigi regionaalpoliitika laguneb igast otsast ja see jutt, et inimesi jääb väikestes kohtades aina vähemaks on ju täiesti tõsi. Võtame siis ära juba kõik riigi tugiteenused ja siis saame rahvast eriti kiiresti lahti," ütles Helm, "Ja kõige selle juures saadab Omniva kirju, kuidas seda kõike tehakse parema teeninduse huvides. Absurd ja meie ei nõustu sellega, et kogu Räpina linna ei jää enam postiga seoses ühtegi asutust. See on tsirkus kuubis!" 

Loe ka Räpina vallavolikogu pöördumist Omniva ja IT ministri poole siit: 

Austatud Raul Siem

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

kristiin.jets@mkm.ee

Austatud Annely Noobel

Lõuna regiooni juht

Eesti Post AS

annely.noobel@omniva.ee

Räpina valla pöördumine

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt 13.08.2020 väljastatud pressiteade, milles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem rõhutab, et kirjakande ja pakiautomaadi teenuste sidumine ei kaota kuidagi ära kirjakannet maakohtades, samuti ei suleta postkontoreid ning postipunkte, on iseenesest rõõmustav. Paraku tänane reaalsus on hoopis teine. 10.08.2020 on Eesti Post AS edastanud Räpina Vallavalitsusele ja Räpina Vallavolikogule kirja, milles teatab, et alates 17.08.2020 on postipunkt, mis seni tegutses Räpina linnas toimetatud Rahumäe külla. Rahumäe küla ei asu küll Räpina linnast väga kaugel, ligikaudselt 4-5 kilomeetrit, kuid leiame, et antud juhul ei ole järgitud majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.10.2015 määrust „Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele“ §-i 2. Eelnevalt viidatud määruse § 2 lg 3 kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja juurdepääsupunkti paigutamisel võtma arvesse haldusüksuste piire, haldusüksuste väljakujunenud keskuste paiknemist, postiteenuse kasutajate elu- või asukohti ning ühistranspordiliinide kulgemist. Räpina linna ainsa postipunkti viimine Räpina linnast Rahumäe külla ei arvesta päris kindlasti haldusüksuse väljakujunenud keskuste paiknemist ega ka asjaolu, et Räpina linnas elab tunduvalt rohkem inimesi võrreldes Rahumäe külaga. Arvestades, et uues kohas tegutsev postipunkt on avatud tööpäevadel ainult 2 tunni vältel, ei ole suure tõenäosusega teenuse saamiseks võimalik kasutada ka ühistransporti. Postiteenused Euroopa Liidu õigusaktide ja Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt on teenused, mida ELi liikmesriikide ametiasutused käsitavad üldist huvi teenivate teenustena ja mis on seetõttu hõlmatud konkreetse avaliku teenuse osutamise kohustusega. Neid võib osutada, kas riik või erasektor. Euroopa Komisjon on avaldanud ka arvamust, et postiteenuse näol on tegemist avaliku teenusega, mis peab olema taskukohane ja mille suhtes peaks kehtima üldine juurdepääsuõigus. Nimetatud põhimõte on kehtestatud ka Eesti Vabariigis kehtivas postiseaduses.

Postiseaduse § 5 lg 1 kohaselt on universaalne postiteenus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud postiteenuste järjepidev, kvaliteetne ja taskukohase tasu eest osutamine kogu Eesti Vabariigi territooriumil õigusaktidega sätestatud alustel ja korras. Seega seaduse kohaselt peab teenus olema taskukohane ja kättesaadav kogu riigi territooriumil. Maapiirkondade töötasusid ja postiteenusele kehtestatud hindasid arvesse võttes võime pikalt arutleda selle üle, kas täna tavalise kirja saatmine on miinimumpalka või rahvapensioni saavale inimesele taskukohane. Hetkel on aga teenuse kättesaadavus siiski oluliselt teravam probleem.

Negatiivsed muutused said alguse juba eelmise aasta sügisel, mil Räpina vallas, Räpina linnas, vallamajas tegutsev postkontor kujundati ümber postipunktiks ning koliti ümber Santex OÜ-le kuuluvatesse ruumidesse ning postiteenuse edastamine pidi hakkama toimuma partnerluskokkuleppe alusel. Meile teadaolevalt ei suutnud Eesti Post AS täita kõiki kokkuleppega seotud kohustusi, pooltevaheline koostöökokkulepe ei toiminud ning tänaseks on koostöö lõppenud. Eesti Post AS poolt 10.08.2020 saadetud kirjast nähtub, et üht olulisemat teenuse osa ehk ümbrikute ja kirjamarkide müüki teostatakse ka mõnes Räpina linnas asuvas kaupluses. Omavalitsus on nimetatud väidet kontrollinud ning tegelik olukord on vastupidine – nimetatud kaupade müüki ei toimu, sest Eesti Post AS ei suutnud kaupa tarnida ning müügi eest pakutav tasu oli olematu. Vallavanem on pidanud korduvalt läbirääkimisi Eesti Post AS esindajatega postiteenuse, kui ühe väga olulise üldist huvi teeniva teenuse säilitamiseks.

Tänu vallapoolsele vastutulekule on tänaseks säilinud Räpina vallas Verioral postiteenuste osutamine. Valla haruraamatukogu poolt postipunktiteenuste osutamise kohta allkirjastati omavalitsuse ja Eesti Post AS vaheline partnerluskokkulepe juunis 2020. Kuigi vahetult enne kokkuleppe sõlmimist, täpsemalt 13.05.2020 kinnitas minister Siem, et postiasutuste sulgemised peatatakse, s.h ka juba algatatud sulgemised. Minister leidis, et postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida ning hinnata. Samuti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv ja jätkusuutlik kompromisslahendus.

Vaatamata ministri pressiteadetele 13.05.2020 ja 13.08.2020 postkontorite mitte sulgemise kohta, jätkub maapiirkondades postiteenuste kaotamise protsess täie hooga. Justnimelt kaotamise, sest kuidas teisiti saaks ja tuleks mõista linna ainsa postipunkti üleviimist linna piiridest külasse. Kui postipunkt on valla keskusest väljapoole viidud ja juhul, kui selle asukoht moodsat navigeerimissüsteemi kasutades ka tuvastatakse, siis on väga paljudel maal elavatel inimestel isiklikku sõiduvahendit omamata väga keeruline tööpäevadel 2 tunni jooksul teenusepakkujani jõuda. Selliselt jääb tarbijaid aina vähemaks ning AS Eesti Post saab vähese nõudluse põhjendusel taaskord ühe postipunkti sulgeda. Kahju on ajast, mille vallavanem on kulutanud AS-ga Eesti Post suheldes. Igal aastal ikka mitu korda ja selle egiidi all, et muudame teenuse paremaks ja kaasaegsemaks Räpina valla elanike jaoks. Seetõttu on omavalitsus olnud alati valmis koostööks. Kahjuks on see „hea koostöö“, mille eest AS Eesti Post omavalitsust järjepidevalt tänab olnud hea ja arvestav just valla poolt. Ka ei saa heaks koostööks pidada olukorda, kus teavitus postipunkti linnapiiridest väljatoimetamisest tuleb napilt mõni päev enne muudatuste tegemist. Paraku igasugune koostöö on võimatu olukorras, kus ministeeriumist antakse ühesugust infot ja lubadusi, teenusepakkuja toimetab vastupidiselt eeltoodule ning omavalitsus, kui tarbijale kõige lähemal seisev organ, peab tekkinud olukorra reaalselt lahendama.

Eelnevast tulenevalt soovime, et postiteenuste kaotamise protsess Räpina vallas peatatakse ning Eesti Post AS ümberkorralduste tegemisel peaks kinni kõigist seaduse ja määrusega kehtestatud nõuetest. Räpina linna elanikud nõuavad võrdset kohtlemist teiste Eestimaa piirkondade elanikega ja postiteenuste taastamist kiiremas korras.

Lugupidamisega

Enel Liin

Vallavanem

Teet Helm

Volikogu esimees