Tabasalu maskivabriku täispikk vastulause

March 22, 2020, °Stanbul, Türkiye: People use gloves in Istanbul to protect themselevs from corona virus in Turkey on 22th of March, 2019 (Credit Image: © Can Ozer/Depo Photos via ZUMA Wire)

FOTO: Can Ozer / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Tänases "Kuuuurijas" rääkisime Tabasalus töötavast maskivabrikust, kus valmistatakse Rootsi tellimusel kaitse-visiire.

Katrin Lust sai mitmelt kodanikult vihje, et nad ei tundnud ennast selles vabrikus turvaliselt, kuna nende arvates puudusid töötajatel kaitsemaskid ning võõrad (Facebooki kaudu värvatud) töötajad valmistasid visiire külg külje kõrval ilma kaitsevahenditeta. 

Kui Katrin Lust läks oma meeskonnaga asja uurima, lasti ka nemad nimesid küsimata vabrikusse sisse. Kui küsisime ettevõtte juhatajalt sellele loole vastulauset, siis alguses oli naine intervjuuga nõus, kuid hiljem hakkas meiega suhtlema juhataja soovil ettevõtte jurist Tanel Riivits, kes ähvardas loo ilmumise puhul Postimees Gruppi lausa 20 miljoni suuruse nõudega. Loe juristi kirja allpool.

pr Lust,

Olete palunud kommentaari, et millega Hiie Aavik hetkel tegeleb ja miks on valitud Rootsi kaitsemaskide tellimuse täitmiseks Hiie Aaviku poolt valitud töömeetod?

Hiie Aavik täidab oma töölepingujärgseid ülesandeid Allestpac OÜ-s. Mis vahendeid ja millise riigi kliendi huvides täpsemalt Allestpac OÜ toodab, ei pea me võimalikuks avaldada, kuid saame kinnitada, et tootmises ei ole kaitsemaskid. Tööinspektsioon viis 01.04.2020 läbi Allestpac OÜ tootmishoones Tabasalus paikvaatluse, kontrollides, kas ettevõte täidab tööohutuse nõudeid. Teie poolt väidetud rikkumisi (tööohutus- ja tervisekaitsenõuete rikkumised, töötajate ebainimlikes tingimustes töötama sundimine jms) selle käigus ei tuvastatud. Vastupidi, Tööinspektsioon fikseeris, et Allestpac OÜ on COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks võtnud tarvitusele piisavad meetmed, sh:

  • On teavitanud töötajaid hügieeninõuetest, puhkeruumi stendile on üles riputatud infomaterjalid sellekohase infoga;
  • On taganud töötajatele isikukaitsevahendid – näovisiirid, kindad;
  • On taganud töötajatele isiklikud pudelid desovahendiga;
  • On paigutanud tootmisruumi desovahendiga turvavärava;
  • On korraldanud inimkontaktide minimeerimiseks töö mitmes töövahetuses;
  • On saatnud koju haigustunnustega inimesed;
  • On keelanud tootmisruumidesse kõrvaliste isikute sisenemise (sissepääsul väljas sellekohase infoga silt).

 Teie poole väidetavalt pöördunud inimeste antud hinnangud ei olnud niisiis asjakohased ja püstitatud kahtlused ei leidnud Tööinspektsiooni kontrollkäiguga kinnitust. Selgitan, et pädevaid hinnanguid tööohutuse küsimustes annab ennekõike Tööinspektsioon. Teie püstitatud spekulatsioonidel ei ole kokkuvõtvalt seega mingit alust. Juhime Teie tähelepanu, et ebaõigete faktiväidete avaldamine ning  faktilist laadi andmete mittetäielik või eksitav avaldamine on õigusvastane ning keelatud tulenevalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 1045 lg 1 p-st 5 ja §-st 1047.

Ühtlasi peab Allestpac OÜ vajalikuks osundada, et olete oma võttemeeskonnaga toime pannud õigusrikkumise. See seisnes Allestpac OÜ suletud territooriumile omavolilises sissetungimises ning Allestpac OÜ ärisaladuse ja töötajate isikuandmete ebaseaduslikus jäädvustamises. Kusjuures ettevõtte territooriumil olid väljas suurelt ning nähtavalt sildid, mis sedastavad sõnaselgelt sisenemise keelu. Teie poolt sooritatud faktiline rikkumine on tuvastatud turvakaamera videotega ning lisaks sellele fikseeris toimunu ka saabunud politseipatrull. Teile ei antud Allestpac OÜ poolt ühtegi nõusolekut ettevõtte tootmisruumidesse sisenemiseks ning nende ja ettevõtte töötajate filmimiseks või pildistamiseks.

Allestpac OÜ territoorium ei ole avalik koht ja sinna omavolilise tungimisega vaatamata selgelt keelavatele hoiatustele olete rikkunud privaatsuse üldpõhimõtteid ja jäädvustanud ilma loata ettevõtte ärisaladust. Osundan, et olete video- ja fotomaterjali kogunud kinnisele territooriumile sissetungimise teel ja seega on ka teie kogutud materjal ebaseaduslik. Selle materjali avaldamine on õigusvastane, riivab oluliselt Allestpac OÜ õiguseid oma äritegevuse, ärisaladuste ja töötajate isikuandmete kaitseks ning tekitaks pöördumatut kahju. Tulenevalt ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse (EKTÄKS) § 3 lg-st 1, § 5 lg-st 1 ja § 7 lg 1 p-st 1 on teil keelatud avaldada Allestpac OÜ territooriumil õigusvastaselt saadud ärisaladust, sh videokaadreid ja fotosid Allestpac OÜ tootmishoone siseruumidest ja ülejäänud kinnisest territooriumist. Samuti on Allestpac OÜ territooriumil õigusvastaselt jäädvustatud fotode ja videokaadrite avaldamine keelatud lähtuvalt VÕS § 1045 lg 1 p-st 5. Videokaadrites ja fotodel jäädvustatud Allestpac OÜ töötajate isikuandmete avaldamine on täiendavalt keelatud ka isikuandmete kaitse seadusega (IKS).

Eelnevast tulenevalt esitab Allestpac OÜ Teile ning AS-ile Postimees Grupp – kellele kuuluvad „Kuuuurija“ edastamisõigused – VÕS § 1045 lg 1 p 5, § 1047 lg 1, § 1055 ning EKTÄKS § 7 lg 1 p 1 alusel  hoidumisnõude ning keelab Teil avaldada Allestpac OÜ territooriumil filmitud/pildistatud materjale mistahes avalikes kanalites (televisioon, ajakirjandus, Facebook, Youtube vms avalikud video- ja meediaplatvormid). Käesolev on mõeldud AS-ile Postimees Grupp kui võimalikule kaaskostjale. Allestpac OÜ ei anna nõusolekut Teie jäädvustatud video- või fotomaterjalide avaldamiseks meediakanalites. Ühtlasi keelab Allestpac OÜ teil VÕS § 1047 lg 1 alusel avaldada Allestpac OÜ-d laimavaid ja tõele mittevastavaid või eksitavaid faktiväiteid, sh Allestpac OÜ poolt tööohutus- või tervisekaitsenormide rikkumise, Allestpac OÜ töötajate ebainimlikes tingimustes töötamise vms kohta. Hoiatame, et kui Te või AS Postmees Grupp otsustab esitatud hoidumisnõuet eirata, ei välista Allestpac OÜ kohtusse kahjunõuete esitamist ning teiste õiguskaitseorganite poole pöördumist seoses omavolilise sissetungimise, isikuandmete nõuete rikkumise ning ärisaladuse ebaseadusliku kasutamisega (karistusseadustiku §-d 157, 266 ja 377). Ühtlasi olete ilmselt teadlik, et mainitud fotode ja videokaadrite avaldamise korral on IKS § 65 alusel võimalik karistada nii Teid kui ka AS-i Postimees Grupp rahatrahviga kuni summas 20 000 000 eurot. Tõendeid faktilistest rikkumistest on piisavalt.

Lõpetuseks lisan, et Allestpac OÜ järgib oma tegevuses kõiki seadustest tulenevaid nõudeid ning teil puudub mistahes õiguslik alus Allestpac OÜ territooriumil omavoliliselt jäädvustatud fotode ja videokaadrite avaldamiseks. Ettevõtte kinnisele territooriumile omavoliliselt sissetungimine ettevõttega avalike kontaktide kaudu ühendust võtmise asemel ei ole aktsepteeritav ega kooskõlas ajakirjanduseetika elementaarsete nõuetega.

Palun vastata käesolevale kirjale hiljemalt 06.04.2020 kell 10:00 ning teavitada, kas kavatsete avaldada Allestpac OÜ territooriumil filmitud/pildistatud materjale. Juhul, kui Te nimetatud tähtajaks käesolevale kirjale ei vasta, eeldab Allestpac OÜ, et kavatsete õigusvastase tegevusega jätkata. Sellisel pöördub Allestpac OÜ oma õiguste kaitseks õiguskaitseorganite poole.

lp-ga

30.03.2020 9:34 Katrin-Linda Lust kirjutas:

Tere

Pakkusime Teie kliendile - Hiie Aavikule - vastulause võimalust.

"Kuuuurija" saade lähtub seadustest ja eelkõige avalikust huvist, mille iga kord sisustab ajakirjanik iseseisvalt.

Palun veelkord selgitada avalikult, millega Hiie Aavik tegeleb hetkel ja miks on valitud Rootsi kaitsemaskide tellimuse täitmiseks Hiie Aavi