"Kuuuurija": Express Credit AS täispikk vastulause

Eurod

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Katrin Lust küsis laenukontorilt, miks nad soovivad Kristina Stepanoval tasuda oma ammu lahutatud abikaasa võlga ja kui palju on neil hetkel käsil sarnaseid vaidlusi. Loe laenukontori täispikka vastust siit.

 

Tere

Vastuseks Teie e-kirjale selgitame, et Express Credit AS ei pea võimalikuks oma klientide või võlgnikega seotud informatsiooni meedia vahendusel avaldamist ja seetõttu peame loobuma intervjuust ning Teie küsitud konkreetse asja detailide avaldamisest. Kogu austuse juures leiame, et Teie saade ei ole siiski pädev kohtuvaidluse lahendamisse sekkuma.
 
Seda enam, Tallinna Ringkonnakohus on Express Credit AS hagi rahuldanud ja ühisvara jaganud, kuna on leidnud, et tegemist on põhjendatud ja õigustatud nõudega. Ühisvara ei olnud lõplikult jagatud notari kaudu ning vastupidiste väidetega püütakse Teid viia eksiteele. Seda tehakse ainukese eesmärgiga -  venitada igati kohustuse täitmisega või isegi selliste toimingutega vältida kohustuste täitmist.
 
Teie esitatud küsimuste iseloomust järeldub, et justkui Express Credit AS orienteeruks laenu väljastades laenuvõtja ühisvarale. Nii see kindlasti ei ole ega saanud olla. Teil on veidi vale ja ühekülgne arusaam toimunust.
 
Express Credit AS alati annab oma klientidele laenu vastutustundlikult seaduses sätestatud nõudeid  järgides.  Express Credit AS rakendab sellisel määral hoolt, nagu seda teevad kõik krediidiasutused ja krediidiandjad tavaolukorras laenutaotluste vastuvõtmisel, klientide teavitamisel, laenuotsuste tegemisel ning laenulepingute sõlmimisel. Tähtis on ära märkida, et lepingueelne teavitamiskohustus ei ole vaid ühepoolne kohustus, mis kehtib ainult laenuandjale. Seda enam, laenuvõtmise otsustab klient, kes hindab laenuandja esitatud teabe ja hoiatuste põhjal laenutoote ja laenutingimuste sobivust oma isikliku laenuhuviga ja finantsolukorraga, ning vastutab laenulepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest. Vastutustundliku laenuvõtmise tagamiseks peavad tarbijad laenu taotlemise protsessis andma asjakohast, piisavat ja tõest informatsiooni oma finantsolukorra ja võimaluste kohta ning kinnitama oma võimekust teha teadlik ja jätkusuutlik otsus krediidi võtmise kohta.
 
Express Credit AS juhindub laenu väljastamisel laenuvõtja maksevõimest, mitte ühisvarast, ja õigustatult loodab lepingu täitmist laenuvõtja poolt.
 
Pärast laenu väljastamist järgneb lepingu täitmise periood. Juhul, kui tarbijast laenuvõtja oma kohustusi ei täida nõuetekohaselt ja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme kuu tagasimaksetega ning laenuandja on andnud temale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul tagasimaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist, siis võib laenuandja peale seda laenulepingu üles öelda, millele omakorda järgneb kogu võla tasumist. Juhul kui võlgnik ka siis oma kohustust vabatahtlikult ei täida ja laenuandjaga mingile kokkuleppele ei jõua, võib laenuandja pöörduda oma nõudega kohtusse, millele järgneb vastav kohtumenetlus. Juhul kui võlgnik ka kohtumenetluse ajal võlga ei tasu, tehakse tema suhtes kohtulahend (mis on täitedokument), millega võlausaldaja saab algatada täitemenetluse.

Täitemenetluse algatades annab kohtutäitur võlgnikule alati tähtaja vabatahtlikuks tasumiseks, tasumata jätmise korral üritab täitur võlga sisse nõuda võlgniku raha või muu lahusvara arvelt. Kõik see võtab tavaliselt aega aastaid. Alles siis, kui eelpool toodud lihtsustatud kirjeldus asjade kulust on olnud tulemuseta, ja kohtutäitur on täitemenetluse lahusvara arvelt nurjunuks tunnistanud, tekib võlausaldajal võimalus nõuda võlga võlgniku ühisvara arvelt. Täitemenetluse seadustiku § 14 lg 2 esimese lause järgi võib sissenõudja nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist. 

Rõhutame, et nõudest rääkides ei käi jutt mitte võlgniku arvelt teenimises, nagu vahel pahatahtlikult kiputakse väitma, vaid muuhulgas võlgnikule antud raha tagasisaamisest. Ühisvara jagamise hagi on sissenõudjale viimane abinõu oma nõude rahuldamiseks, mitte mingi eesmärk laenu väljastamisel.
 
Olukorra objektiivseks arusaamiseks palun küsige oma tellijalt, kui palju on Teid huvitavas asjas lepingu sõlmimisest tänaseni aega kulunud ja, arvestades, et nõue on tänaseni täitmata, hinnake, kas üks laenuandja võiks soovida sellist asjade kulgu. Hinnake ka seda, et kui Teie oleks raha välja laenanud, kas sooviksite seda tagasi saada või mitte.
 
Veelkord tungivalt palume Teid peale meie vastuste saamist ning enne eetrit edastada meile kooskõlastamiseks eetris tuleva lõpliku teksti. Peame veenduma, et olete meist õigesti aru saanud.
Vastasel juhul oleme valmis kohtu kaudu oma huvisid kaitsma.
-- 
Lugupidamisega
Express Credit AS

Tel: +372 649 0000

Küüni 5b, Tartu
Rävala pst 3, Tallinn
Tagasi üles