T, 29.09.2020

«Kuuuurija»: Ehitusärimeeste täispikk vastus Toompea ja Falgi tee ehituse kohta

Aivar PIlv

FOTO: GEORG KÕRRE/PM/Scanpix Baltics

Ehitajad rääkisid Katrin Lustile sellest, kuidas toimusid tööd Toompeal ja Falgi teel. Mehed said väidetavalt palka ümbrikus ja renoveerimiseks puudusid vastavad load.

Aivar Aavik ja Urmas Kuusküll keeldusid kaamera ette tulemast ja olukorda kommenteerimast. Seevastu palkasid nad endale advokaadiks Aivar Pilve ja saatsid meie küsimustele vastused kirjalikult. Kuna tervet kirja ei ole võimalik telesaates ette lugeda, siis avaldame selle täispikalt siin:

Aivar Aaviku ja Urmas Kuuskülli lepinguline esindaja

vandeadvokaat Aivar Pilv

VASTUS

Katrin Lusti küsimustele seoses Zhurab Kakasvhiliga
 

Lugupeetud Katrin Lust
 

Käesolevaga vastan LEADELL Pilv Advokaadibüroo klientide Urmas Kuuskülli ja Aivar Aaviku nimel Teie poolt Kuuuurija saate ettevalmistamise raames saadetud pöördumistele. Kuna kliendid ei soovi saatele intervjuud anda, siis edastan nende kokkuvõtvad seisukohad kirjalikult.

 1. Esiteks taotlevad kliendid õienduse avaldamist Kuuuurija 25.03.2019 saates käsitletud teema kohta seoses Z. Kakasvhili ja tema ettevõttega. Viidatud saates väitis Z. Kakasvhili, et A. Aaviku poolt juhitav ettevõte OÜ Tavaral kui peatöövõtja on jätnud põhjendamatult tasumata alltöövõtjale teostatud tööde eest summas ligikaudu 33 000 eurot. Seejuures ei avaldatud kõnesolevas Kuuuurija saates varasemalt A. Aaviku poolt antud vastust K. Lusti pöördumistele.

Teatavasti selgitas A. Aavik juba 21.03.2019 vastuses K. Lustile, et OÜ Rovoler, OÜ Tavaral ja OÜ Tribeka on 18.03.2019 sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt kohustus OÜ Tavaral tasuma OÜ-le Tribeka (Z. Kakasvhili) teostatud tööde eest summa 3 600 eurot. Sellele eelnevalt oli Z. Kakasvhili ettevõttele tasutud ettemaksuna 6 300 eurot. Kokkuleppe allkirjastamisel kinnitas OÜ Tribeka seaduslik esindaja Z. Kakasvhili, et tal ei ole mingeid täiendavaid pretensioone OÜ Tavaral ja OÜ Rovoler vastu, sh ka meedia kaudu. Seega ei saa Z. Kakasvhilil ja tema ettevõttel OÜ Tribeka olla poolte vahel sõlmitud kokkuleppe alusel mingeid rahalisi nõudmisi nimetatud ettevõtete vastu. Paraku pidas Z. Kakasvhili vaatamata poolte vahel sõlmitud kokkuleppele ikkagi võimalikuks saates Kuuuurija vaidluse asjaolude moonutatud käsitlemist avalikkuse ees. Seetõttu ei ole ka OÜ Tavaral loobunud OÜ Tribeka vastu Harju Maakohtusse esitatud hagist tekitatud kahju hüvitamiseks.
 

 1. Kuuuurija 25.03.2019 saates ei avaldatud A. Aaviku poolt eelnevalt K. Lustile antud vastust, mis on käsitletav kui teadlikult ebaõigete ja moonutatud andmete esitamine. Sellega on avalikkusele teadlikult loodud A. Aaviku ja OÜ Tavaral tegevusest ebaõige ja eksitav mulje, mille kohaselt on peatöövõtja põhjendamatult keeldunud nõuetekohaselt teostatud tööde eest tasu maksmisest. Selline tegevus on käsitletav kui teadlikult ebaõigete andmete avaldamine, mis kahjustab põhjendamatult isikute mainet.
   
 2. Seoses Teie poolt 03.04.2019 täiendavalt esitatud küsimusega Z. Kakasvhili ettevõttele OÜ Tribeka Tuukri tänava ehitusobjektil teostatud tööde eest nõutud tasu maksmise kohta selgitan OÜ Tavaral ja A. Aaviku nimel, et Z. Kakasvhilile ja tema ettevõttele ei ole makstud hilisemalt täiendavalt nõutud tasu teostatud tööde eest. Seega ei vasta vastupidine väide tegelikkusele.
   
 3. Teie muud küsimused puudutavad kahte ehitusobjekti – Kiriku põik 4 korterit ja Falgi tee kortermaja – ning nendega väidetavalt seotud probleeme.

Klientide kinnituste kohaselt ei vasta tegelikkusele väide, et kumbagi objekti puhul ei sõlmitud töötajatega töölepinguid ning neile maksti ümbrikupalka. Teatavasti ei ole sularahas arveldamine ja tasu maksmine keelatud ning selline tegevus ei ole samastatav töötajatele ümbrikupalga maksmisega. Seetõttu on alusetu ka väide, et tööandja on keeldunud töötajatega töölepingute sõlmimisest.

 1. Kiriku põik 4 korteri ehitustööd toimusid kooskõlas kehtivate nõuete ja tellija projektiga ning tööde käigus ei ole eiratud muinsuskaitsenõudeid. Töövõtjana ei pea kliendid eetiliseks ja asjakohaseks avalikult kommenteerida tellija poolt tellitud ehitustööde ja paigaldatud mööbli, sisseseade maksumust. Samasugune põhimõte kehtib ka tellija soovide kohta materjalide valikul.
   
 2. Ebaõige ja tegelikkusele mittevastav on väidetavalt erinevate ehitustööliste poolt Kuuuurijale esitatud väide, et peatöövõtja OÜ Tavaral andis ehitustöölistele teadlikult korralduse Falgi tee kortermajas tööde teostamise käigus ilmnevate ja teadaolevate puuduste varjamiseks ning ebakvaliteetseks tööks. Tegemist on ajalooliselt vanema hoonega, milles ehitustööde teostamiseks taotletud ehitusloa menetlus vältas ligikaudu 2 aastat ning vajalikud tingimused kooskõlastati muinsuskaitseametiga. Selle raames koostati eelnevalt nõutud uuring hoone seisukorra tuvastamiseks. Muinsuskaitseameti esindajad käisid ka korduvalt kohapeal hoone seisukorraga tutvumas ning ehitustööde käiku kontrollimas. Muinsuskaitsenõuded ei lubanud avada hoone välisfassaadi ning selle katmine uue värviga kooskõlastati eelnevalt vastava ametiga. Kõik hoonel ilmnenud kahjustused, sh hallituskolded ja mädanenud katusedetailid kõrvaldati ja asendati. Hoone akende vahetus oli eelnevalt kooskõlastatud ja lubatud. Aivar Aavik ega Urmas Kuusküll ei ole tööde teostamise käigus esitanud töötajatele nõudmisi varjata tööde käigus hoonel ilmnenud puudusi ning on järginud ehitusloaga määratletud tingimusi.
   
 3. Klientide hinnangul on arusaamatud ja täiesti põhjendamatud ka väited A. Aaviku ja U. Kuuskülli poolt töötajate väidetava hirmutamise kohta viidetega „maffiale“ ja nende võimaliku kaduma mineku kohta, kui nad töödega seonduva kohta infot avaldavad. Selline tegevus oleks klientide seisukohalt mõeldamatu ja karistusõiguslikult käsitletav kuriteona koos sellest tuleneva vastutusega.

Isegi kui selline tegevus A. Aaviku ja U. Kuuskülli poolt oleks aset leidnud, siis oleks mõistlik isik oma õiguste kaitseks pöördunud õiguskaitseorganite poole, kuid seda ei ole tehtud. Lisaks eeltoodule on siinkohal oluline märkida, et A. Aavikul ja U. Kuusküllil puuduvad igasugused seosed isikutega, keda võiks neile teadaolevalt seostada „maffiaga“ (ehk karistusõiguslikult kuritegeliku ühendusega).

Arvestades eeltoodut on Teie poolt esitatud küsimuste aluseks ebaõiged või teadlikult moonutatud asjaolud, mis võivad olla esitatud töötajate poolt, kelle töö suhtes on ehitusettevõte sunnitud olema kriitiline ning on omanud teatud küsimustes ja põhimõtetes eriarvamusi. A. Aavik ja U. Kuusküll ei saa esitatud väidete ja seisukohtadega nõustuda.

 1. Teadlikult ebaõigete andmete ja faktiväidete, samuti ebakohaste väärtushinnangute avaldamise korral on Aivar Aavikul ja Urmas Kuusküllil õigus nõuda vastavate andmete või väärtushinnangute ümberlükkamist ning sellega tekitatud varalise kahju hüvitamist.

Täiendavate küsimuste korral palume need edastada allakirjutanule e-posti aadressil aivar.pilv@leadell.com.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Aivar Pilv